• Lidmaatschap
  • Lidmaatschap
  • Lidmaatschap
  • Lidmaatschap

Lidmaatschap

 

Lidmaatschap, contributie en zelfwerkzaamheid.

Aanmelden

Inschrijfformulier:
Als u op de onderstaande link klikt, krijgt u in een nieuw venster het inschrijfformulier in beeld. Print het uit en stuur het per post aan het secretariaat van TCM: Rijskadeveld 16, 4231 DZ  Meerkerk.

Belangrijk!
Vergeet uw pasfoto niet! Zonder pasfoto kan uw aanmelding niet verwerkt worden.

download hieronder het inschrijfformulier

inschrijfformulier in DOC-formaat

inschrijfformulier in PDF-formaat

 

Contributie

De contributie van T.C.M. dient voor aanvang van het seizoen (1 april) te zijn voldaan. Volgens de voorschriften van de KNLTB kan pas nadat de betaling van de contributie ontvangen is de lidmaatschaps-pas worden verstrekt. De penningmeester stuurt ieder lid een factuur. 

Gespreid betalen is ook mogelijk. Hier over kunt u contact opnemen met de penningmeester.

De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de leden in de Algemene Ledenvergadering.

Voor het seizoen 2020 (april 2020 t/m maart 2021) is de contributie vastgesteld op € 140,00 voor senioren en € 70,00 voor junioren van af 13 jaar. (In het kalenderjaar waarin je 18 jaar wordt, ben je senior)

Kinderen van 4 t/m 6 jaar betalen € 25,00 per jaar, van 7 t/m 12 jaar zijn de kosten per jaar € 50,00.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen begint, gelden aangepaste tarieven

GEREDUCEERD TARIEF

 lid in

 senioren

 junioren vanaf 13 jaar

 daluren

 april

 € 140 *

 € 70 *

 € 85 *

mei

 € 128 *

 € 65 *

 € 77 *

juni

 € 121 *

 € 60 *

 € 70 *

juli

 € 104 *

 € 55 *

 € 63 *

augustus

 € 92 *

 € 50 *

 € 56 *

september

 € 80 *

 € 45 *

 € 49 *

 oktober

 € 68 *

 € 40 *

 € 42 *

november

 € 56 *

 € 35 *

 € 35 *

december

 € 44 * € 30 * € 28 *

 januari

 € 32 *

 € 25 *

 € 21 *

februari

 € 20 *

 € 20 *

 € 14 *

maart

 € 8 *

 € 15 *

 € 7 *

 Winterlid :
oktober  t/m maart

 € 70

 € 35

 

TCM kent ook een zogenaamd "daluren lidmaatschap". Als daluren-lid mag alle werkdagen tot 18.00 uur van de banen gebruik worden gemaakt. Deelname aan door TCM georganiseerde activiteiten (toernooien, competities, uitwisselingen, e.d.) is bij deze vorm van lidmaatschap niet toegestaan. Het tarief voor dit daluren-lidmaatschap is vastgesteld op € 85 voor het gehele jaar.

Voor leden die langdurig niet (meer) kunnen spelen, maar toch betrokken willen blijven bij de vereniging kent TCM het lidmaatschap voor "rustende leden". Het tarief hiervoor is vastgesteld op € 35 per jaar.

Vanaf het derde lid per gezin wordt een korting op de contributie toegepast.

* exclusief € 16,00 afdracht KNLTB      

Beëindiging lidmaatschap

 

Opzeggingen voor het nieuwe verenigingsjaar dienen uiterlijk op 1 december van het lopende verenigingsjaar bij het secretariaat binnen te zijn.

Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap geeft geen recht op restitutie/kwijtschelding van (een deel van) de verschuldigde contributie.
   

Zelfwerkzaamheid

Een vereniging als T.C.M. zou in deze tijden niet lang kunnen overleven wanneer alle noodzakelijke werkzaamheden door betaalde krachten zouden moeten worden uitgeboerd.

Om als club toch te kunnen blijven bestaan zonder een onbetaalbaar hoge contributie te moeten betalen, is door de leden van T.C.M. gekozen voor een systeem waarin ieder (senior) lid verzocht wordt zijn of haar steentje aan de noodzakelijke werkzaamheden bij te dragen. De zelfwerkzaamheid bedraagt ongeveer 16 uur per seizoen.

Aan het einde van het seizoen kan een lid zijn voorkeur voor een bepaalde vorm van zelfwerkzaamheid in het volgende jaar doorgeven aan het secretariaat.

Indien een lid opgeeft geen zelfwerkzaamheid te verrichten, ontvangt dit lid bij de contributienota een nota voor  de borgsom. De hoogte van de borgsom wordt door de algemene ledenvergadering bepaald en is momenteel vastgesteld op € 80,00.

Voor alle werkzaamheden geldt dat ieder lid verplicht is het hem/haar toebedeelde werk te doen op de afgesproken tijd. In geval van verhindering is het lid zelf genoodzaakt voor vervanging te zorgen. In de praktijk komt dit neer op ruilen met iemand die dezelfde werkzaamheden verricht. Vervanging van diensten mag uitsluitend door leden van T.C.M. geschieden.

Indien leeftijd of lichamelijke beperking aanleiding mocht geven tot aanpassing dan wel beperking van de zelfwerkzaamheid, wordt in overleg met het bestuur naar een passende invulling gekeken.

Gelukkig zit er achter dit verhaal een bijzonder positieve achtergrond: In de praktijk is het niet alleen maar noodzakelijk, maar ook erg prettig om gewoon met elkaar zoveel mogelijk te doen om onze tennisclub op een plezierige manier te laten voortbestaan. Vele handen maken zeker ook in dit geval licht werk.

De mogelijke werkzaamheden in het kader van zelfwerkzaamheid zijn:

  • Bar- /keukendienst
  • Baan- en parkonderhoud
  • Schoonmaak kantine en gebouw
  • Bestuur of commissiewerk

Een efficiënte verdeling van de werkzaamheden kan "vrij kiezen" uit de mogelijkheden mogelijk verhinderen.